Kallelse till föreningsmöte (årsmöte) söndagen den 31 mars

USF:s föreningsmöte (årsmöte) för 2019 äger rum söndagen den 31 mars 2019 klockan 15.00-16.00 på föreningslokalen Ringhem, Gamla Uppsalagatan 21, 753 34 Uppsala.  2018 års verksamhetsberättelse samt ekonomiska rapport hittar Du om Du klickar på respektive blåmarkerade ord i paragraf 6 i föredragningslistan. Föredragningslistan ser ut som följer:

 1. Mötet öppnas av ordföranden.
 2. Fråga om mötet kungjorts i behörig ordning.
 3. Val av ordförande, sekreterare, justeringsmän samt rösträknare för mötet.
 4. Fråga om röstlängd.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
 7. Föredragning av revisionsberättelsen.
 8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av:
  • Ordförande på två år
  • Fyra styrelsemedlemmar på två år. Av dessa väljs två årligen.
  • Två suppleanter till styrelsen på två år, varav en väljs årligen.
  • Två revisorer jämte två suppleanter.
  • Minst tre medlemmar i valberedningen.
  • Arkivarie, notfogde och eventuellt andra funktionärer.
 10. Fastställande av medlemsavgift och arvoden.
 11. Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden.
 12. Behandling av förslag från medlem i förbundet. Förslag skall ha kommit styrelsen tillhanda senast den 15 januari.
 13. Övriga ärenden som förbundet beslutar ta upp samt eventuella meddelanden.
 14. Mötets avslutande.

Verksamhetsplan och budget för 2019.

Efter mötesförhandlingarna vidtager spel – tag med instrument.

Välkomna!

USF:s styrelse

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *