Author: Peder Jeppsson

Kallelse till föreningsmöte (årsmöte) söndagen den 31 mars

USF:s föreningsmöte (årsmöte) för 2019 äger rum söndagen den 31 mars 2019 klockan 15.00-16.00 på föreningslokalen Ringhem, Gamla Uppsalagatan 21, 753 34 Uppsala.  2018 års verksamhetsberättelse samt ekonomiska rapport hittar Du om Du klickar på respektive blåmarkerade ord i paragraf 6 i föredragningslistan. Föredragningslistan ser ut som följer:

 1. Mötet öppnas av ordföranden.
 2. Fråga om mötet kungjorts i behörig ordning.
 3. Val av ordförande, sekreterare, justeringsmän samt rösträknare för mötet.
 4. Fråga om röstlängd.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
 7. Föredragning av revisionsberättelsen.
 8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av:
  • Ordförande på två år
  • Fyra styrelsemedlemmar på två år. Av dessa väljs två årligen.
  • Två suppleanter till styrelsen på två år, varav en väljs årligen.
  • Två revisorer jämte två suppleanter.
  • Minst tre medlemmar i valberedningen.
  • Arkivarie, notfogde och eventuellt andra funktionärer.
 10. Fastställande av medlemsavgift och arvoden.
 11. Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden.
 12. Behandling av förslag från medlem i förbundet. Förslag skall ha kommit styrelsen tillhanda senast den 15 januari.
 13. Övriga ärenden som förbundet beslutar ta upp samt eventuella meddelanden.
 14. Mötets avslutande.

Verksamhetsplan och budget för 2019.

Efter mötesförhandlingarna vidtager spel – tag med instrument.

Välkomna!

USF:s styrelse

Det är hög tid att betala 2019 års medlemsavgift och försäkring!!!

Medlemsavgiften är 300 kronor för vuxen och 150 för ungdomar. Mer information om hur Du betalar hittar Du på medlemssidan – klicka på Medlem i rubrikraden!
Där hittar Du också information om instrumentförsäkringen.
Ett önskemål för att underlätta hanteringen för vår kassör är att Du betalar medlemsavgiften och försäkringen var för sig i två betalningar.

USF Styrelse

Vårens fortsatta spelträffar på Ringhem VT 2019…

…äger enligt planerna rum som vanligt på söndagar klockan 18 – 21 enligt följande schema:
Söndagen den 27 januari var vi 11 personer som spelade och hade trevligt, söndagen den 24 februari och söndagen den 28 april fortsätter vi och det finns plats för fler deltagare.
Medtag kaffe, frukt o dyl enligt eget önskemål för den obligatoriska pausen på mitten.
Söndagen den 31 mars kombinerar vi med årets föreningsmöte (årsmöte), preliminärt äger detta rum kl 15-16.
Spelning så länge vi orkar direkt efter årsmötesförhandlingarna!

Reservera ovanstående tider redan nu.

USF styrelse

Nya funktionärer och styrelsemedlemmar till USF!!!

Speciellt stort är behovet just nu av en valberedning. För att undvika svågerpolitik och vänskapskorruption och annat tråkigt är det viktigt att inte styrelsen utser valberedning utan att de personer som ingår i valberedningen är fristående från styrelsen och representerar medlemmarna.
USF saknar f n en valberedning inför vårens föreningsmöte, då några nya styrelsemedlemmar skall väljas. Du som har ett brett kontaktnät inom USF och som vill hjälpa oss att både bibehålla och utveckla föreningens verksamhet, kontakta någon av oss i styrelsen och erbjud Dina tjänster.
Peder Jeppsson, suppleant i USF styrelse